Ukončení činnosti regionálního oddělení Městské knihovny Blansko k 31. 12. 2013 v Blansku

Dovolte nám pár vět z historie Městské knihovny Blansko, kam organizačně do 31. 12. 2013 regionální oddělení pro blanenský region patřilo.

Nejstarší knihovnou v Blansku byla knihovna čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav. V roce 1883 se v Blansku ujala myšlenka na zřízení obecní knihovny. Byla uspořádána sbírka a přestože se nenašel zápis o založení knihovny, objevily se zprávy v tehdejších novinách „Moravská orlice“. Tyto jsou datovány 18. listopadem a 13. prosincem 1883. Koncem roku 1884 měla knihovna již 582 knih a poskytla během tohoto roku 2550 výpůjček.

Knihovna nejprve sídlila v budově radnice. Vzhledem k velmi malým finančním prostředkům z obecního rozpočtu po úspěšném rozběhu, následoval její útlum. A toto období trvalo dlouhých dvacet let.

Ani další období nebylo příznivé – přišla 1. světová válka a s ní úplné zastavení činnosti knihovny. Teprve po 2. světové válce byla obnovena péče o knihovnu, knihovní činnost mohla pokračovat pod dohledem nově zřízené knihovní rady a v roce 1950 se knihovna stěhuje do prostor blanenského zámku. Rok 1951 byl pro knihovní činnost rokem velmi významným, neboť knihovna se stala úředně Okresní lidovou knihovnou.

Od roku 1993 je zřizovatelem Město Blansko a o čtyři roky později se knihovna přestěhovala do nových prostor v budově Československé obchodní banky, kde doposud využívá prostory 3. a 4. nadzemního podlaží. Městská knihovna Blansko má v současné době 10 poboček ve městě a městských částech, jejichž chod zajišťuje.

Od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2013 byla knihovna také tzv. knihovnou pověřenou. Výkon regionálních funkcí pro profesionální a neprofesionální knihovny v pověřeném obvodu Městské knihovny Blansko byl zajišťován díky regionálnímu oddělení, sídlícím na ulici K. J. Mašky v Blansku.

Regionální oddělení od 1. 1. 2014 organizačně náleží Moravské zemské knihovně Brno v úseku okresní metodiky. I když se změnila organizační struktura tohoto informačního a knihovnického pracoviště, pro knihovníky a knihovny pověřeného regionu se nezměnilo nic. Spolupráce pro knihovny v regionu zůstává i nadále stejná.

Změnou je nový přístup do online katalogu, který se v současné době nachází na tomto odkazu:http://clavius.mzk.cz/blansko/

Úsek okresní metodiky Blansko spolupracuje jak v oblasti tvorby výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, tak v poradenské, konzultační a metodické činnosti s profesionálními i neprofesionálními knihovnami regionu Blansko. Spolupracuje také se studenty všech typů knihovnických škol při zajišťování jejich odborných školních praxí. Náplň práce úseku okresní metodiky je velmi široká a pestrá.

Jedna etapa odborné knihovnické práce při MK Blansko k 31. 12. 2013 skončila.

Považujeme za vhodné a slušné vzhledem k našim uživatelům, čtenářům i kolegyním a kolegům tuto kapitolu uzavřít a poděkovat za spolupráci.

Věříme, že tato změna je změnou k lepšímu pro rozvoj naší informační a knihovnické práce. Těšíme se na další spolupráci se stávajícími i novými kolegy knihovníky, těšíme se na nové profesní možnosti a přístupy v naší práci.

Závěrečná tečka je z pera spisovatele Roberta Fulghuma:

Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.

Za MZK, úsek okresní metodiky Blansko Helena Jalová a Mgr. Jana Trubáková Blansko