Historie Knihovny Boskovice

od spolkové knihovny po současnost

Historie Knihovny Boskovice mapuje více než 150 let veřejného fungování knihovny ve městě. Na historické ose vyvstává čtenářům před očima příběh okresní knihovny na pozadí bouřlivých historických a společenských změn.

Spolkové čtenářství
Ve druhé polovině 19. století se vlastenci scházeli ke čtení denních listů a knih ve farní kaplance u p. Libora Scholze. Z řad těchto nadšenců vzešel návrh na založení prvního českého čtenářského spolku v Boskovicích. Dne 1. listopadu 1863 se konala ustavující schůze "Velena" a to v "slovanské čítárni boskovické", která byla umístěna v domě Františka Kučery na náměstí (dnes řeznictví pana Horáka). Za předsedu tohoto čtenářského spolku zvolilo 87 přítomných členů známého vídeňského pedagoga Petra Bílku. Dále bylo zvoleno 9 členů výboru a funkci knihovníka začal vykonávat František Bartoš. V té době měl spolek 102 členy, knihovna vlastnila 75 svazků a 16 časopisů. V r. 1865 byl knihovníkem zvolen Jan Vacha, v roce 1871 Tomáš Luňáček (to již měla knihovna 120 svazků), v roce 1876 Alois Friedrich a v roce 1878 František Boháček. V této době vyvíjel spolek bohatou doprovodnou činnost a stal se centrem veškerého kulturního dění v Boskovicích. Z tohoto důvodu změnil již v roce 1866 svůj název na "Čtenářský a zpěvácký spolek slovanský Velen v Boskovicích" a organizoval ochotnické divadlo, sborový zpěv, koncerty, plesy, akademie ...

V roce 1881 přenesl spolek svou činnost do "Panského domu" kam, jak lze při absenci dobových dokumentů předpokládat, přesídlila i knihovna Velenu. Za dosud blíže neobjasněných okolností vznikl - zřejmě přeměnou původní knihovny Velenu - nový spolek "Obecná knihovna v Boskovicích", jejíž "Knihovní řád" nese datum 17. 2. 1891. Podle tohoto řádu se knihy půjčovaly každou neděli od 11 do 12 hodin v místnostech spolkových. Podle pramenů z roku 1904 měla knihovna v tomto období 1.200 svazků a spolu se školou se starala o výchovu a vzdělání. V roce 1926 právně zanikl spolek "Velen" a o osudech "Obecné knihovny" nejsou téměř žádné zprávy. Do roku 1936 byl knihovníkem městské knihovny Jan Schubert, od tohoto roku pak Josef Dudek. Půjčovalo se v 1. poschodí domu č. 11 v Bílkově ulici, v roce 1939 se knihovna přestěhovala do suterénu gymnasia, přibližně roku 1941 dochází k dalšímu přemístění do židovské čtvrti - do prvního poschodí bývalé židovské školy (Bílkova 7). Po osvobození se knihovníkem stal Vojtěch Maňoušek ze Svitávky a někdy v letech 1945 - 46 se knihovna přestěhovala do prvního poschodí bývalé chlapecké školy na Komenského ulici. Rok 1949 znamenal další přemístění do 1. poschodí "Panského domu" na náměstí, kde funkci vykonával Miroslav Kotbauer. Jeho nástupcem (1955) byl první placený knihovník Emil Boucník, od něhož převzal funkci roku 1966 dr. Karel Achrer. V témže roce byla knihovna přestěhována do " Traplova domu" na náměstí. Od roku 1965 do roku 1967 vedla knihovnu Miroslava Bartošová, od roku 1967 do roku 1993 stála v čele knihovny paní Hana Vičarová. Za jejího vedení - v roce 1976 - došlo k přestěhování dětského oddělení do prostor v Hradní ulici číslo 3, celá knihovna zahájila provoz na Hradní 3 na jaře 1983.

Od 1. ledna 1992 fungovala knihovna jako samostatné pracoviště zřizované městem. V roce 1993 byl do funkce ředitele jmenován PaeDr. Oldřich Kovář. V první polovině roku 1997 proběhlo zatím poslední stěhování knihovny a od května 1997 poskytuje služby na nám. 9. května 2 v budově bývalého OÚ. S cílem postupné automatizace všech knihovních procesů začalo v lednu 1998 počítačové zpracovávání všech nově nakoupených knih a starších titulů z dětského oddělení. V tutéž dobu byl ve studovně pro dospělé uveden do provozu multimediální počítač s připojením na internet. K 31. květnu 1999 se knihovna sloučila s Kinem Boskovice, Městským kulturním střediskem a Městským informačním střediskem v jeden celek - Kulturní zařízení města Boskovice. Ředitelem byl jmenován PaedDr. Oldřich Kovář a vedoucí knihovny se stala dosavadní zástupkyně ředitele knihovny Jitka Moráňová. Od 1. 1. 2003 přešlo Městské informační středisko pod správu MÚ Boskovice. Ke kompletní automatizaci knihovny, tedy k půjčování knih přes server s knihovním databázovým systémem LANIUS, došlo 1. dubna 2004. V témže roce spustila knihovna své první webové stránky s on-line katalogem. V srpnu 2007 přešla knihovna z dosavadního knihovního výpůjčního knihovního systému LANIUS na modernější CLAVIUS. V současné době může čtenář využít 3 multimediálních PC s pevným připojením na internet na dětském oddělení a 4 PC ve studovně.

Více zajímavostí z historie boskovické knihovny naleznete na podrobné časové ose zde.