Knihovní řád

Všeobecná ustanovení​​

 1. Městská knihovna je součástí Kulturních zařízení města Boskovice a pracuje jako jedno ze středisek těchto zařízení. Je veřejnou knihovnou a poskytuje služby občanům a institucím za manipulační poplatek spojený s registrací uživatele (viz. Ceníky).
 2. Městská knihovna Boskovice je knihovnou s univerzálním fondem a poskytuje knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Za tyto služby je uživatel povinen uhradit náklady, které knihovna na tyto služby využila.
  • půjčování knih (beletrie, naučná lit.)
  • půjčování časopisů
  • prezenční půjčování CD-ROMů
  • reprografické služby
  • informační služby (katalogy, fond knihovny, využívání knihovny)
  • meziknihovní výpůjční služba
 3. Návštěvníci jsou povinni chránit zařízení knihovny a knihovní fond.

 

Členství v knihovně

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele (občanský průkaz, pas).
 2. Knihovna vyžaduje k registraci tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Děti do 15 let se stanou uživatelem knihovny na základě písemného souhlasu rodičů.
 3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona o ochraně osobních údajů. Jsou to neveřejné údaje a slouží výhradně k interním účelům. Pokud čtenář neobnoví 3 roky registraci, má se členství v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních dat (skartace písemné přihlášky a vymazání z počítačové databáze).
 4. Uživatel obdrží členský průkaz, který ho opravňuje navštěvovat všechna oddělení. Při vstupu do knihovny je povinen tento členský průkaz předložit pracovníkovi knihovny. V případě, že se jedná o neregistrovaného čtenáře, který chce přesto využít některou ze služeb knihovny (např. internet), je tento návštěvník povinen předložit pracovníkovi knihovny průkaz totožnosti.
 5. Každý čtenář je povinen zaplatit manipulační poplatek spojený s registrací a vystavením čtenářského průkazu (viz Ceníky).

 

Práva a povinnosti uživatele knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí dodržovat opatření, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně zbaven práva absenčního půjčování dokumentů.
 3. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Za škody vzniklé zneužitím ztraceného průkazu zodpovídá jeho majitel, pokud ztrátu včas neoznámí.
 4. Uživatel je povinen předložit čtenářský průkaz při každé návštěvě knihovny. Je také povinen ohlásit knihovně případné změny jména a adresy.
 5. Výpůjční doba je jeden měsíc. Před uplynutím této lhůty může čtenář požádat písemně nebo telefonicky o prodloužení výpůjčky, nejvýše však dvakrát, a to vždy o jeden měsíc, v případě, že knihu nežádá další čtenář. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky, jestliže je nutné uspokojit další čtenářské požadavky. jestliže čtenář nepožádá o prodloužení a nevrátí půjčené dokumenty včas, je povinen zaplatit sankční poplatky (viz Ceníky). Zůstane-li upomínání bezvýsledné, bude knihovna nevrácené knihovní jednotky spolu s poplatky z prodlení a ostatními náklady vymáhat soudní cestou.
 6. O výpůjčce rozhoduje knihovna. Počet zapůjčených dokumentů může být omezen. knihovna může zapůjčení určitých dokumentů odmítnout, jestliže jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu. Při půjčení dokumentu, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 500,-Kč, může knihovna vyžadovat podpis stvrzenky o půjčení tohoto dokumentu.
 7. Uživatel má možnost požádat o rezervaci knihy nebo jiného dokumentu, který je toho času vypůjčen. Nemá-li knihovna určitý dokument ve svém fondu, na požádání čtenáře je výpůjčka zprostředkována meziknihovní výpůjční službou (viz Ceníky). Výpůjční lhůta této výpůjčky může být prodloužena se souhlasem knihovny, která je majitelem příslušného dokumentu.
 8. Před odchodem z knihovny je čtenář povinen vrátit prezenčně vypůjčené dokumenty v neporušeném stavu knihovníkovi. Dokumenty, které si půjčuje domů, musí předložit k evidenci příslušné půjčovně.
 9. Čtenář zodpovídá u vypůjčených dokumentů za jejich poškození. Je proto povinen nakládat s nimi šetrně a není oprávněn je dále půjčovat, vpisovat do nich poznámky, odstraňovat přílohy apod. Čtenář je povinen prohlédnout si před odchodem dokumenty, které si půjčuje, a případné poškození nahlásit knihovníkovi.
 10. V případě ztráty nebo poškození dokumentu bude požadována náhrada škody. Formu náhrady může určit knihovník. U těžko dostupných titulů je prioritou zakoupení stejného titulu za současnou cenu, popřípadě pořízení fotokopie. Uživatel je povinen také uhradit náklady spojené se znovuzavedením dokumentu do výpůjčního procesu, to je zpracování dokumentu (manipulační poplatek - viz Ceníky).
 11. Do knihovny nemají přístup a budou z ní vykázány osoby v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, osoby chovající se hrubě a nevhodně, nezachovávající hygienické normy, ohrožující bezpečnost a zdraví uživatelů a zaměstnanců.

 

Internetový řád

 1. Služeb internetu může využít každý návštěvník, který ovládá základy práce s počítačem, s operačním systémem Windows XP a základy práce s internetovým prohlížečem Internet Explorer.
 2. Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s internetem a dbát pokynů pracovníka knihovny.
 3. Uživatel si může rezervovat místo osobně nebo telefonicky (516 452 122 / 516 802 260), doba prodlení je 10 minut.
 4. Uživatel může používat předinstalovaný software, není dovoleno nahrávat na hardisk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení programů, restartovat počítač nebo jinak zasahovat do prostředí Windows.
 5. Není dovoleno používat vlastní CD a DVD. Prázdné CD a DVD je možno zakoupit u pracovníka studovny.
 6. Není dovoleno pracovat s internetovým materiálem, které patří pouze do soukromí (porno, sex).
 7. Není dovoleno hrát počítačové hry.
 8. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu a za rychlost připojení.
 9. Ve studovně dospělého oddělení mají přednost v přístupu na internet čtenáři nad 15 let.
 10. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 11. Uživatel zodpovídá za škody vzniklé porušením provozního řádu pro práci s internetem, v případě nedodržení tohoto řádu může pracovník knihovny ukončit přístup uživatele k internetu.

 

Závěrečná ustanovení

Připomínky ke službám knihovny mohou uživatelé podávat u vedoucí knihovny nebo u ředitele Kulturních zařízení města Boskovice, které je provozovatelem knihovny.