Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Kulturních zařízení města Boskovice

Město Boskovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

ředitel/ka příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Boskovice

 

Obecné předpoklady:

- státní občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR
- dosažení věku 18 let
- svéprávnost
- ovládání českého jazyka
- občanská a morální bezúhonnost

 

Kvalifikační předpoklady:

• ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně v bakalářském studijním programu)
• znalost problematiky řízení příspěvkové organizace (zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Další předpoklady:
• výhodou praxe v řízení kulturní organizace
• dobré komunikační a manažerské schopnosti
• kultivované vystupování a schopnost jednat s lidmi
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B
• výhodou znalost cizích jazyků (angličtina, němčina)
• zkušenosti s řízením projektů a se zpracováním žádostí o granty v oblasti kultury
• tvůrčí a koncepční myšlení
• časová flexibilita

 

Náležitosti písemné přihlášky:

• jméno, příjmení, titul,
• datum a místo narození,
• místo trvalého pobytu,
• státní příslušnost,
• číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu, jedná-li se o cizího státního příslušníka,
• kontaktní telefon, e-mailová adresa,
• datum, podpis.

 

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
• originál výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), u cizích státních příslušníků, též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• lustrační osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (nevyžaduje se u osob narozených po 1.12.1971),
• koncepci rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Boskovice. Koncepce bude obsahovat popis kulturní nabídky, rozvoje služeb, návrh personálního zajištění a koncept využití stávajících prostor organizace s přihlédnutím k budoucímu využití budovy Sokolovny a nově plánovaného Komunitního centra s knihovnou, včetně základní ekonomické rozvahy. Rozsah max. 5 normostran A4. Zdroj ekonomických informací lze získat na webové adrese příspěvkové organizace (odkaz: www.kulturaboskovice.cz/kultura/prakticke-info/o-nas).

 

Uchazeč bere podáním přihlášky do výběrového řízení na vědomí, že město Boskovice bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v přihlášce do výběrového řízení, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osobo a v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 695/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 

Lhůta pro podání přihlášky: do 26. 02. 2021 do 13.00 hodin

 

Způsob, termín a místo nástupu:

• jmenování, nástup od 01. 06. 2021 nebo dle dohody, pracovní poměr na dobu neurčitou; Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace, kpt. Jaroše 15, Boskovice

 

Platové zařazení:

• řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění a přepisy souvisejícími, platová třída 12.

 

Písemnou přihlášku spolu s požadovaným doklady a přílohami ve stanovené lhůtě doručte v zalepené obálce s označením „Neotvírat – výběrové řízení – ředitel KZMB“ na adresu Městský úřad Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrového řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Boskovicích dne 03.02.2021
Ing. Lukáš Holík
místostarosta města pověřený pro oblast kultury