Výběrové řízení na pronájem občerstvení v Zámeckém skleníku

Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace
Kpt. Jaroše 107/15,  680 01  Boskovice
IČ: 69648468

vyhlašují výběrové řízení na pronájem prostorů občerstvení v budově Zámeckého skleníku v Boskovicích na ulici Hradní  671/5 a  přilehlé letní zahrádky. Pronájem bude sjednán na dobu od 1. 7.  2020 do 31. 12. 2022.

Předmět výběrového řízení:

Předmětem   výběrového řízení je pronájem nebytových prostor v budově Zámeckého skleníku (parc.  č. 1219)  o rozměru 72m2 a přilehlé letní zahrádky (na parc.  č.  1218/1)  o rozměru  100m2 provozovateli občerstvení.  Cílem je zabezpečení občerstvení návštěvníkům Zámeckého skleníku a kulturních akcí zde i v parku u Zámeckého skleníku pořádaných.

Nový nájemce bude dodavatelem a zajišťovatelem  cateringových služeb pro akce v ostatním prostorách (sál, galerie, přísálí) Zámeckého skleníku. V případě požadavku zákazníka na jiného dodavatele občerstvení je zapotřebí domluvy mezi pronajímatelem, nájemcem a pořadatelem soukromé akce.

Podmínky, které musí být splněny uchazečem:

 • Občerstvení musí být otevřeno celoročně vždy hodinu před a po celou dobu konání kulturních akcí.
 • Občerstvení musí být otevřeno (včetně letní zahrádky) od  1. 5. do 30. 9. veřejnosti, mimo případy dojednané s pronajímatelem.
 • Formou písemného čestného prohlášení deklarovat schopnost zajištění podání minimálně 1.500 porcí husího menu v době konání Husích slavností a to formou zajištění restauračního provozu v hlavním sále Zámeckého skleníku.
 • Zájemce doloží 3 reference z dosavadní profesní činnosti

-      Zájemce doloží nabízenou výši nájemného v Kč bez DPH za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022. Zájemce bere na vědomí, že k jemu nabídnuté výši nájemného bude ještě připočtena DPH v souladu s platnými právními předpisy.

         -    Zájemce bere na vědomí, že v případě uzavření nájemního vztahu bude nájemné zvýšeno o výdaje na paušální úhradu za poskytované služby (zejm. elektřina, voda, teplo, likvidace komunálního odpadu) ve výši 1.500,-Kč /měsíčně. K úhradám za poskytované služby bude připočtena DPH v souladu s platnými právními předpisy. Paušální úhrady za poskytované služby budou každý následující rok upraveny podle skutečných spotřeb a cen uplynulého roku.

 • Dále je požadováno předložení základní vize popisující budoucí provoz v pronajímaných prostorech, jejíž součástí bude i nabídka nápojů a ostatního občerstvení

Jako součást předmětu nájmu pronajímatel nájemci poskytuje následující vybavení: dvě nápojové lednice, skladovací prostory pro nádobí, uzamykatelné skříňky na drobné zboží a nerezový dvojdřez s přívodem teplé vody.  Půdorys nabízené lokality je přílohou této výzvy.

Obsah nabídek:

Nabídka musí obsahovat:

 • kopie dokladů opravňujících k provozování občerstvení (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku prokazující oprávnění k podnikání v oboru hostinská činnost a oprávnění k prodeji kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin)
 • nabízená výše nájemného  za období  od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022
 • písemné předložení základní vize popisující budoucí provoz v pronajímaných prostorách, jejíž součástí bude i nabídka nápojů a ostatního občerstvení
 • čestné prohlášení zájemce, kterým bude deklarovat schopnost zajištění podání minimálně 1.500 porcí husího menu v době konání Husích slavností a to formou zajištění restauračního provozu v hlavním sále Zámeckého skleníku.
 • doložení 3 referencí z dosavadní profesní činnosti
 • čestné prohlášení uchazeče, že není dlužníkem města Boskovice a jím zřizovaných a založených právnických osob

Neúplné nabídky nebudou hodnoceny.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky se podávají osobně i poštou na adresu podatelny Městského úřadu Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 18  Boskovice, do 23.3.2020 do 12.00 hodin. Osobní doručení lze provést v úředních dnech, tj. v pondělí a středu od 08:00 hodin do 17:00 hodin (dne 23.3.2020 pouze do 12.00 hodin) a  v neúředních dnech, tj. v úterý, čtvrtek a pátek od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Nabídky budou podávány písemně v zalepené obálce označené nápisem

„Neotevírat – OBČERSTVENÍ Zámecký skleník“.

Nabídky podané po lhůtě nebudou hodnoceny.

Prohlídka nebytových prostor je možná po předchozí telefonické dohodě se správcem budovy panem M. Novotným  –  tel 605 415 041.

O Skleníku

Na místě dnešního Zámeckého skleníku stály původně ovčírny, které vyhořely roku 1823. Skleník – zámecká oranžerie byl vystavěn v roce 1829.

Stavba pravidelného obdélníkového půdorysu má hlavní fasádu rytmizovanou arkádami na toskánských sloupech. Prosklené arkády směřují k jihu do zámeckého parku. Stavba zámecké oranžerie je inspirována návrhem J. Ch. Krafta na skleník pro Národní zahradu v Paříži, publikovaného r. 1801. Skleník původně sloužil jako zámecká oranžerie. Od 50. let byla stavba majetkem města, v letech 1950 – 1953 byl objekt skleníku celkově zrekonstruován, byly v něm vytvořeny dva sály pro kulturní využití.  

V letech 1992 – 2002 byl objekt skleníku v majetku rodiny Mensdorff-Pouilly. Od r. 2002 je skleník opět městským majetkem, prošel celkovou rekonstrukcí a úpravou interiérů. Objekt skleníku provozují Kulturní zařízení města Boskovice, společně s přilehlým zámeckým parkem slouží pro kulturní, společenské a výstavní účely.