Knihovní řád Knihovny Boskovice

Podle § 4, odst. 6. zákona č. 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon), vydávají Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace, tento knihovní řád Městské knihovny Boskovice.
 

1. Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna Boskovice (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 knihovního zákona. Je zřízena za účelem poskytovat občanům veřejné knihovnické
a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona
a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové materiály, elektronické dokumenty a další informační prameny. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Na základě smlouvy s Moravskou zemskou knihovnou v Brně vykonává knihovna regionální funkce na území ohraničeném okresem Blansko.

2. Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje registrovaným uživatelům tyto služby:

a) absenční a prezenční výpůjčky knih, časopisů a jiných dokumentů ze svých fondů,

b) prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby výpůjčky dokumentů knihoven v České republice, prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby výpůjčky dokumentů knihoven mimo Českou republiku,

c) bibliografické a informační služby (informace o fondech, katalozích a službách knihovny, základní poradenství pro používání počítačů a internetu v knihovně apod.),

d) vzdělávací a kulturní akce,

e) přístup k internetu,

f) reprografické a doplňkové služby.

2. Knihovna poskytuje neregistrovaným uživatelům tyto služby:

a) bibliografické a informační služby (informace o fondech, katalozích a službách knihovny, základní poradenství pro používání PC a internetu v knihovně apod.),

b) vzdělávací a kulturní akce,

c) přístup k internetu,

d) reprografické a doplňkové služby.

3. Knihovnické a informační služby jsou poskytovány v hlavní budově Městské knihovny Boskovice na náměstí 9. května 954/2 . Služby v omezeném rozsahu jsou poskytovány také v pobočkách knihovny v Hrádkově, Mladkově a Vratíkově.

4. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

5. Knihova účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ).

3. Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát fyzická nebo právnická osoba.

1.1 Fyzická nebo právnická osoba se uživatelem knihovny stává vystavením čtenářského průkazu. Pro získání čtenářského průkazu musí uživatel vyplnit a podepsat všechny náležitosti přihlášky. V případě registrace uživatele mladšího 15 let je vyžadován souhlas zákonného zástupce.

1.2 Totožnost uživatele je ověřována na základě platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.

1.3 Uživatel nebo jeho zákonný zástupce se podpisem vyplněné přihlášky zavazuje k dodržování knihovního řádu a zároveň dává knihovně souhlas ke zpracování uvedených osobních údajů.

1.4 Pokud uživatel při registraci nárokuje slevu na registračním poplatku, je povinen tento nárok doložit platným průkazem. Studenti do 26 let např. ISIC kartou, indexem, studijním průkazem, platným potvrzením o studiu, invalidé průkazem ZTP a ZTP-P.

2. Knihovna vyžaduje k registraci tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození a číslo osobního dokladu. Povinnou součástí požadovaných údajů je rovněž e-mail nebo telefonní číslo uživatele.

3. Knihovna o uživateli dále eviduje:

a) údaje využívané pro statistické účely,

b) údaje o transakcích (výpůjčky, objednávky, upomínky, záznamy o porušení knihovního řádu apod.),

c) účetní údaje: transakce mezi knihovnou a uživatelem.

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č. 3 tohoto KŘ. Další údaje na přihlášce slouží ke statistickým účelům a také ke zlepšení kontaktů s uživateli a ke zkvalitnění služeb, uživatel však není povinen je uvádět.

5. Čtenářský průkaz je nepřenosný, uživatel není oprávněn půjčovat jej jiným osobám. Případnou ztrátu čtenářského průkazu je povinen uživatel ihned nahlásit. Za případné zneužití čtenářského průkazu ručí uživatel.

4. Práva a povinnosti uživatelů knihovny

1. Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný uživatel.

2. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Dále se musí podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku. V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek.

3. Pokud uživatel tato opatření nedodržuje, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

4. Po vrácení všech zapůjčených dokumentů a vyrovnání všech pohledávek může uživatel své členství kdykoli ukončit. Ukončením členství ze strany čtenáře mu nevzniká nárok na vrácení zápisného a jiných již zaplacených poplatků.

5. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

5. Zpřístupňování knihovních dokumentů

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle
§ 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

6. Rozhodování o půjčování dokumentů

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto KŘ, s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny,

e) prezenčního a regionálního fondu studovny,

f) nejnovějších čísel novin a časopisů.

7. Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen dokument prohlédnout a ohlásit všechny závady.

2. Není-li překročen stanovený počet dvojího prodloužení, může si registrovaný uživatel pomocí on-line katalogu, e-mailem nebo telefonicky prodloužit výpůjční lhůtu dokumentu.

8. Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta jednoho dokumentu je obvykle 40 dnů. Žádosti o prodloužení výpůjční lhůty může být vyhověno, nemá-li dokument rezervován další uživatel.

2. Registrovaný uživatel si může pomocí on-line katalogu nebo e-mailem rezervovat dokument.

3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu nebo o jeho odložení a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře.

3. O dalších výpůjčkách a rezervacích mimo stanovené lhůty rozhodují pověření pracovníci knihovny. Knihovna je oprávněna stanovit kratší půjčovní lhůtu kteréhokoli dokumentu nebo vyžádat vrácení před jejím uplynutím, a to i bez udání důvodu uživateli.

4. U dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) určuje délku výpůjčky knihovna, která dokument poskytla. O případné prodloužení je nutné zažádat předem, a to 3 až 5 dní před koncem výpůjční lhůty.

 

9. Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky. Na vyžádání může uživatel dostat potvrzení o vrácení dokumentu.

3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení.

4. Pokud uživatel ani po vyčerpání všech upomínek půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

10. Bibliografické a informační služby

1. Informační služby poskytuje knihovna zdarma všem uživatelům, bibliografické služby jsou poskytovány pouze uživatelům s platnou registrací.

2. Na vyhledávání bibliografických a faktografických informací si knihovna vyhrazuje právo určení lhůty, která odpovídá jejím aktuálním provozním možnostem. Termín vyřízení požadavku je stanoven po dohodě s uživatelem.

11. Reprografické a doplňkové služby

1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením autorského zákona č. 121/2000 Sb.

2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

3. Knihovna poskytuje kopírovací služby z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů knihovny, ale i pro širší veřejnost. Ceny za kopírování jsou uvedeny v Ceníku kopírovacích služeb.

4. Kopírování dokumentů s více než 10 listy nemusí knihovna z provozních důvodů provádět na počkání. Objednávky kopírování a dalších reprografických služeb se přijímají nejpozději do 30 minut před koncem půjčovní doby. Z provozních a technických důvodů může knihovna poskytování kopírovací služby přerušit.

12. Ztráty a náhrady dokumentů

1. O způsobu náhrady za ztracený nebo poškozený dokument rozhoduje pověřený pracovník knihovny. Může požadovat náhradu škody:

a) uvedením do původního stavu,

b) obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání,

c) obstaráním náhradního dokumentu v jiném vydání,

d) uhrazením nákladů, které knihovna vynaloží na pořízení daného dokumentu až do výše pětinásobku skutečných nákladů.

2. V případě ztráty dokumentu, který byl součástí většího celku (například vícesvazkového díla), může knihovna požadovat náhradu škody celku.

3. Uživatel je povinen také uhradit náklady spojené se znovuzavedením dokumentu do výpůjčního procesu, to je zpracování dokumentu (manipulační poplatek - viz Ceník).

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení případných pohledávek má knihovna právo pozastavit registrovanému uživateli poskytování dalších služeb.

13. Postup knihovny při nedodržení knihovního řádu

1) Poplatek z prodlení:
Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2) Vymáhání nevrácených výpůjček:
Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis ředitele knihovny) následuje vymáhání právní cestou.

3) Ztráta průkazu uživatele:
Za vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek, viz Ceník.

4) Poškození dokumentu:
Výši poplatku dle rozsahu poškození stanovuje knihovník (viz čl. 12, bod 1).
 

14. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny má čtenář možnost sdělit pracovníkům půjčoven, vedoucí knihovny nebo řediteli Kulturních zařízení města Boskovice, p. o.

2. Podle potřeby ředitel městské knihovny vydává dodatky k tomuto knihovnímu řádu.

3. Nedílnou součástí knihovního řádu je Ceník, Řád internetových služeb a Poučení o ochraně osobních údajů.

4. Knihovní řád městské knihovny je k dispozici ve všech odděleních knihovny a je zveřejněn na www.knihovnaboskovice.cz.

5. Výjimky z KŘ povoluje ředitel.

6. Tento knihovní řád je účinný od 2. 1. 2020.

 

15. Přílohy knihovního řádu

Příloha č. 1 – Ceník

Příloha č. 2 – Řád internetových služeb

Příloha č. 3 – Poučení o ochraně osobních údajů

 

 

V Boskovicích dne 1. 8. 2023

Zpracovala: Miroslava Jurdičová, vedoucí Knihovny Boskovice

Schválil: Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.,  ředitel Kulturních zařízení města Boskovice, p.o.

Knihovna - nové knihy